Voorwoord kwaliteitsverslag 2020

Door de coronacrisis was 2020 een bijzonder jaar. Voor veel cliënten, verwanten en medewerkers was het ook een bijzonder zwaar jaar. Er is veel van iedereen gevraagd. Op de locaties, in meeleefgezinnen, ambulant en bij therapie is keihard gewerkt om, ondanks alle maatregelen, de best mogelijk zorg aan cliënten te bieden.

In 2020 is een nieuwe strategische koers voor Reik ingezet. Dit was nodig omdat de situatie bij Reik zorgelijk was. Uit observaties bleek dat zowel de interne als de externe omgeving is veranderd. Reik is hier onvoldoende in mee gegaan. De consequenties hiervan zijn groot als het gaat om jeugdzorg. Reik leverde zorg die niet betaald werd, het aanbod paste niet meer goed bij de vraag en er werd onvoldoende gestuurd op financiën. Daarom zijn er locaties gesloten en verbeteringen doorgevoerd. De medezeggenschapsraden waren nauw betrokken bij dit traject en meegenomen in de bevindingen en oplossingsrichtingen.
 
 De nieuwe strategische koers brengt een andere ordening in het aanbod van Reik. Het huidige aanbod van Reik wordt ondergebracht in drie domeinen:

  1. Opgroeien & Opvoeden
  2. Poli
  3. Wonen 18+

Dit betekent concreet dat de woonlocaties van Reik, die worden gefinancierd vanuit Wet langdurige zorg (Wlz) zijn overgedragen aan Talant. Dit betreft negen locaties. De poli van Reik is overgedragen aan de divisie behandelzaken waar wordt toegewerkt naar een centrale poli binnen Alliade. De activiteiten die betrekking hebben op opgroeien en opvoeden blijven Reik en worden samengevoegd met het aanbod van Talant dat betrekking heeft op opgroeien en opvoeden, zoals de kinderdagcentra. Hierdoor ontstaat een nieuw integraal organisatieonderdeel met de naam Alliade Opgroeien & Opvoeden dat zich specialiseert in behandeling en begeleiding bij opgroeien en opvoeden met een (licht) verstandelijke beperking. Om focus aan te brengen, hebben we ervoor gekozen om de activiteiten van Reik in Groningen stop te zetten. Dit in lijn met de strategie van Alliade: focus op Friesland.
 
Om de noodzakelijke verbetering van de kwaliteit van zorg goed uit te voeren en te borgen in de organisatie is Alliade gestart met het verbeterprogramma Samen. Het verbeterprogramma Samen vormde de basis voor het kwaliteitsplan van Reik in 2020. In 2021 gaan we verder met het verbeterprogramma. Het afgelopen jaar laat zien dat we ons goed kunnen aanpassen én veranderen. Dat geeft vertrouwen dat we het verbeterprogramma het komend jaar goed kunnen afronden.
 
Meer informatie over het verbeterprogramma is te vinden in de infographic van Alliade.
 
Silvia Vuist
Directeur