Deskundigheid

Onze medewerkers zijn de basis van onze dienstverlening. Daarom blijven we investeren in kennis en kunde van onze medewerkers.

De deskundige medewerker is binnen het verbeterprogramma Samen een belangrijk speerpunt.

Er zijn projecten gestart rondom capaciteitsmanagement, het kwaliteitspaspoort voor medewerkers, verzuim en voorbehouden en risicovolle handelingen. Meer informatie is te vinden in het kwaliteitsverslag van Alliade.

Scholingen Reik

In 2020 is voornamelijk geschoold op de volgende categorieën:  

  • Begeleiding, verzorging en verpleging. Hieronder vallen onder andere de scholingen op het gebied van voorbehouden en risicovolle handelingen.
  • Gezond en veilig werken. Dit zijn scholingen op het gebied van bedrijfshulpverlening, infectiepreventie, HACCP en weerbaarheid.
  • Zorgthema’s. Dit zijn scholingen gericht op een ziektebeeld als autisme. Maar ook scholingen gericht op valpreventie, mondzorg en de meldcode huiselijk geweld vallen hieronder. 

Registratie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)

Reik vindt het belangrijk om te blijven investeren in de vakbekwaamheid van professionals in de zorg voor jeugd en gezin. Dit sluit aan bij de thema's binnen het verbeterprogramma Samen: continue verbeteren en kwalitatieve goede zorg. Daarom is het belangrijk om het aantal SKJ- geregistreerde medewerkers binnen Reik te vergroten. In 2019 is hier een start mee gemaakt.
 
In 2020 zijn 30 medewerkers succesvol geregistreerd in het SKJ-register. Er waren twee trajecten voor medewerkers om hun registratie te behalen: het EVC-traject en het praktijkprogramma SKJ. EVC is voornamelijk voor medewerkers met een MBO 4 opleiding die door middel van werken en leren hun opdrachten uitvoeren in de praktijk. Het praktijkprogramma SKJ is bedoeld voor HBO-medewerkers die niet het juiste uitstroomprofiel hebben of met een diploma ouder dan vijf jaar. Ook deze groep van medewerkers hebben veel opdrachten en zelfreflectie moeten verrichten om te komen tot deze certificering. Ook in 2021 blijft Alliade medewerkers faciliteren bij de (her)registratie.