Audits

Externe audit

Wij zijn een gecertificeerde aanbieder en dat willen we blijven. Daarom laten wij ons jaarlijks toetsen door externe auditoren. In 2020 vond er een audit plaats en is Reik opnieuw gecertificeerd voor de zorg en informatiebeveiliging.

Er waren geen tekortkomingen vastgesteld. Wel zijn er een aantal verbeterpunten aangedragen. De verbeteracties zijn gestart. De verbeterpunten hebben betrekking op: zichtbaarheid van betrokkenheid andere hulpverleners in dossier van ambulante cliënten, informatieoverdracht tussen verschillende betrokken medewerkers en effectiviteit van vrijheidsbeperkende maatregelen.
 
De resultaten op Alliadeniveau zijn te vinden in de infographic van Alliade.

Interne audits

Door corona is in 2020 het interne auditprogramma aangepast. Alliadebreed zijn er digitaal (via teams) de volgende audits uitgevoerd:

  • Een toets op verbeterplannen. Dit betroffen verbeterplannen die waren opgesteld na een audit of calamiteitenonderzoek.  
  • Een toets op de jaarplannen.
  • Een toets op de risico’s van alle processen binnen de organisatie.  
  • Zelfdiagnoses door de teams op de onderwerpen medicatieveiligheid, hygiëne en infectiepreventie, voedselveiligheid, Normenkader Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) - Persoonsgerichte zorg. Met behulp van een digitaal toetsinstrument toetsen medewerkers zelf of zij voldeden aan de normen. Binnen de teams wordt afgesproken met welke twee belangrijkste verbeterpunten het team bezig gaat. De voortgang wordt gemonitord in de 4-maandsrapportage.   

 Alliade wil in 2021 vaker (risico)locaties waarderend auditen op het normenkader IGJ. Daarom is in 2020 gestart met het opleiden van interne auditoren. Vanwege de coronamaatregelen konden de audits op locatie niet doorgaan en wordt dit onderdeel van de training vervolgd in 2021.